Rozvojová spolupráca


Obsah
  Aktualizované 24.11.2023
  Publikované 22.08.2022

  Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a značky SlovakAid

  Slovensko sa vstupom do OECD (2000), Európskej únie (2004) a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc – DAC (2013) stalo súčasťou spoločenstva darcov, ktorí poskytujú pomoc rozvojovým krajinám. Členstvo v týchto organizáciách, resp. príprava naň, výrazne prispela k sformovaniu mechanizmu slovenskej rozvojovej spolupráce. Mechanizmus slovenskej politiky rozvojovej spolupráce, ako ho poznáme dnes, vznikol v roku 2003. K jeho formovaniu v prvých rokoch významne prispeli Kanadská rozvojová agentúra (Canadian International Development Agency - CIDA) a Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme - UNDP). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa stalo národným koordinátorom slovenskej rozvojovej spolupráce.

  Významným míľnikom sa stal rok 2007, kedy ministerstvo zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). SAMRS v zmysle svojho štatútu, nadobudla kompetencie administratívnych a kontraktačných jednotiek Trustového fondu (Administrative and Contracting Unit Trust Fund - ACU TF) a Bratislava - Belehrad fondu (Bratislava-Belgrade Fund - BBF), ktoré do vytvorenia agentúry realizovali projektové cykly v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA).

  Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť štátnym a akademickým inštitúciám, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom podieľať sa na implementácii slovenskej rozvojovej spolupráce  a realizovať projekty v cieľových krajinách.

  V roku 2013 sa Slovenská republika stala členom Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development Development Assistance Committee - OECD DAC), čo znamenalo zavŕšenie desaťročného úsilia o budovanie kvalitného a efektívneho mechanizmu rozvojovej spolupráce SR.

  Rozvojová spolupráca sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR. Reprezentuje ju značka SlovakAid, ktorá zastrešuje programy a nástroje vládnych subjektov podieľajúcich sa na dvojstrannej a mnohostrannej rozvojovej spolupráci SR. Na aktivitách SlovakAid aktívne participujú viaceré ústredné orgány štátnej správy. Okrem Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako národného koordinátora rozvojovej spolupráce, majú dôležité postavenie Ministerstvo vnútra SR ako subjekt zodpovedný za poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ako gestor globálneho vzdelávania a programu vládnych štipendií a Ministerstvo financií SR v rámci podpory partnerských krajín v oblasti reformy verejných financií, ako aj zvyšovania kapacít podnikateľských subjektov pre ich zapojenie do rozvojovej spolupráce. Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch  SR a v spolupráci s ďalšími aktérmi najmä Ministerstvom vnútra a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí poskytuje humanitárnu pomoc SR do zahraničia. Nástroje SlovakAid administrované SAMRS aktívne využívalo aj Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie.

   

  Základné princípy rozvojovej spolupráce SR

  Rozvojové aktivity SR sú organizované na báze rovnosti, partnerstva a spolupráce s prijímajúcou krajinou, vychádzajúc z jej potrieb a priorít - preto v súčasnosti nemožno rozvojovú spoluprácu zjednodušene označovať iba za pomoc. Slovensko aj prostredníctvom rozvojovej spolupráce napĺňa povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, OSN a OECD. Zapojením sa do aktivít napr. Európskej komisie (ale tiež ďalších organizácií formujúcich globálne politiky), má Slovensko možnosť ovplyvniť medzinárodnú rozvojovú agendu plnoprávnym hlasom, kompenzujúc tak geopolitickú váhu danú veľkosťou našej krajiny.

  Prostredníctvom rozvojovej spolupráce Slovensko prispieva k prosperujúcejšiemu, stabilnejšiemu a bezpečnejšiemu svetu. Chudoba, terorizmus, obchodovanie s narkotikami, nelegálna migrácia, klimatické zmeny a iné nie sú problémami len rozvojových krajín, ale v súčasnom globálnom svete aj našimi problémami. Spoluprácou s rozvojovým svetom tak pomáhame aj sami sebe a najmä našim budúcim generáciám.

   

  Priority rozvojovej spolupráce SR

  Základným dokumentom rozvojovej spolupráce SR je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, ktorá stanovuje teritoriálne a sektorové zameranie pôsobenia SlovakAid. Stratégia je v súlade s národnými prioritami SR, vychádza zo záväzkov, prijatých na pôde OSN, najmä Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Jej plnením SR aktívne prispieva k implementácii udržateľných rozvojových cieľov (Sustainable Development Goals - SDGs) v partnerských krajinách.

   

  Teritoriálne zameranie:

  • programové krajiny Gruzínsko, Keňa a Moldavsko
  • partnerské regióny a krajiny:
   • západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo[1], Severné Macedónsko, Srbsko)
   • Východné partnerstvo EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina)
   • východná subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)
   • Blízky východ (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria)
   • Afganistan

   

  Sektorové zameranie:

  1. Kvalitné vzdelávanie
  2. Dobré zdravie
  3. Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti
  4. Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo
  5. Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov
  6. Podpora tvorby trhového prostredia

   

   

  Prierezové témy sú integrované do každého sektora, sú súčasťou rozvojových aktivít a projektov a môžu byť aj hlavnou prioritou rozvojovej aktivity:

  1. Životné prostredie a zmena klímy
  2. Rovnosť príležitostí

   

  V súlade so stratégiou pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky každoročne materiál s názvom Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na príslušný rok. Ide o dokument, na ktorom sa podieľajú aj iné rezorty aktívne v oblasti rozvojovej spolupráce, ako napr. Ministerstvo financií SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR.

  Spomínané  koncepčné dokumenty sú vypracovávané v súlade so Zákonom č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. Tento upravuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci partnerským krajinám, jej princípy a východiská, postavenie a pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, iných ministerstiev, ako aj SAMRS, ktorá je implementačnou inštitúciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zákon bol novelizovaný k 1. októbru 2019.

  Ministerstvo sa usiluje o posilnenie aktívneho zapájania všetkých relevantných aktérov do rozvojovej spolupráce SR. Dôraz je kladený na aktívnejší prístup ostatných rezortov a výraznejšie zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce. V roku 2019 bol inovovaný Program podnikateľských partnerstiev SAMRS, v rámci ktorého sa môžu podnikatelia uchádzať o podporu projektov v rozvojových krajinách.

  Jedinou „rozvojovou“ aktivitou, realizovanou na území SR, je globálne vzdelávanie. Jeho hlavným cieľom je systematicky zvyšovať povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci, motivovať jednotlivcov k zodpovednosti a výchova smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. Prehľad projektov SlovakAid v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania, schválených v rokoch 2016 - 2018, je k dispozícii v Záverečnej evaluačnej správe.

  Kľúčovým partnerom pri realizácii projektov SlovakAid naďalej zostáva mimovládny sektor. Prostredníctvom Platformy rozvojových organizácií – Ambrela sa realizujú konzultácie a koordinácia, dôležitých rozhodnutí v súvislosti s agendou rozvojovej spolupráce. Všeobecný rámec spolupráce medzi MZVEZ SR a Ambrelou ustanovuje memorandum o porozumení z roku 2010.

   

  Štruktúra riadenia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

  Na tvorbe a implementácii ODA SR sa pod značkou SlovakAid podieľa viacero vnútroštátnych subjektov:

  • Koordinátorom slovenskej rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (ORPO) v rámci sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce;
  •  Koordinačným, iniciatívnym a poradným medzirezortným orgánom pre rozvojovú spoluprácu SR je Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky. Zabezpečuje najmä zosúlaďovanie politík pre rozvoj a prípravu stratégie rozvojovej spolupráce SR, zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok a iných koncepčných dokumentov. Zasadá podľa potreby a predsedá mu štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý je zároveň jeho členom. Ďalšími členmi sú: štátni tajomníci MF SR, MPRV SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MO SR, MPSVR SR, MDV SR, MH SR, MZ SR, MIRRI SR a MK SR;
  • Zástupcovia Zahraničného výboru NR SR a Výboru pre európske záležitosti NR SR;
  • Zástupcovia SAMRS, Platformy  rozvojových organizácií – Ambrela, Slovak Business Agency, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Eximbanky SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory;
  • Implementačnou organizáciou slovenskej rozvojovej spolupráce je SAMRS.

   

  Nástroje dvojstrannej rozvojovej spolupráce

  • poskytnutie dotácie
  • poskytnutie finančného príspevku
  • zadanie zákazky
  • poskytnutie vedomostí a skúseností
  • darovanie hnuteľného majetku štátu
  • vládne štipendiá
  • odpustenie dlhu
  • poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
  • vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
  • ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda

  Evaluácia dvojstrannej rozvojovej spolupráce

  Evaluácia (hodnotenie) je dôležitou súčasťou riadenia rozvojovej spolupráce a zlepšovania jej efektívnosti. Predstavuje systematické a objektívne vyhodnocovanie prebiehajúceho alebo ukončeného projektu, programu alebo aktivity, ich implementácie a výsledkov. Cieľom je určiť ich relevantnosť, koherenciu, efektívnosť, účinnosť, vplyv a udržateľnosť. Evaluácia tiež poskytuje objektívne podložené informácie využiteľné pre rozhodovanie o budúcom smerovaní a spôsobe realizácie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. 

  Rok 2023 - Evaluácia projektov rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike schválených v rámci výzvy č. SAMRS/2019/MD/1, č. SAMRS/2020/MD/1 a č. SAMRS/2021/MD/1
  PDF 1.7 MB, 24.11.2023, 322 stiahnutí
  Stiahnuť
  Rok 2021 – Priebežná evaluácia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023
  PDF 1.7 MB, 24.11.2023, 314 stiahnutí
  Stiahnuť
  Rok 2020 - Projekty SlovakAid v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania schválené v rokoch 2016 – 2018 a realizované v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce na Slovensku (28. január 2021)
  PDF 1.6 MB, 24.11.2023, 320 stiahnutí
  Stiahnuť

  Mnohostranná spolupráca SR

  Do mnohostrannej spolupráce sa SR zapája najmä prostredníctvom rozvojových aktivít EÚ a medzinárodných organizácií a inštitúcií ako je OSN, skupina Svetovej banky a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Rozvojovú spoluprácu SR realizuje formou zapájania sa do rozhodovacích procesov, ako aj  poskytovaním príspevkov zo štátneho rozpočtu a zvyšovaním základného imania medzinárodných finančných inštitúcií. 

  Mnohostranná rozvojová spolupráca je chápaná aj ako nástroj podpory rozvojových krajín a sektorov, v ktorých pre SR nie je efektívne pôsobiť na dvojstrannej nej báze. Pomoc formou multilaterálnych príspevkov tvorí každoročne približne 75 % celkového objemu slovenskej ODA.

  Zámerom SR je pokračovať v aktívnom zapájaní sa do rozhodovacích procesov v rámci EÚ, multilaterálnych organizácií a inštitúcií, do ktorých SR prispieva a premietať tak slovenské postoje, hodnoty a zahraničnopolitické a rozvojové priority do konkrétnych aktivít medzinárodného spoločenstva donorov. Zároveň je dôležité hľadať prieniky a synergiu medzi aktivitami multilaterálnych rozvojových organizácií, ktorých je SR členom a dvojstrannými programami SlovakAid. Ďalšou prioritou SR v oblasti mnohostrannej rozvojovej spolupráce je zvýšiť účasť slovenských subjektov na programoch a projektoch EÚ, OSN a ďalších medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií.

   

  Agenda 2030

  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je ambicióznou a komplexnou iniciatívou medzinárodného spoločenstva z roku 2015. Obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré odborná verejnosť označuje skratkou SDGs (Sustainable Development Goals). Ich dosiahnutie  by malo pomôcť vyriešiť globálne problémy, ktoré nedokáže žiadna krajina riešiť izolovane a pri ktorých je možné dosiahnuť pokrok len vzájomnou spoluprácou a budovaním partnerstiev. MIRRI SR je gestorom implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na vnútroštátnej úrovni a MZVEZ SR je gestorom implementácie v medzinárodnom prostredí.

  V júni 2018 vláda SR schválila šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 (uznesenie vlády SR č. 273/2018), ktoré vzišli z participatívneho procesu so zapojením širokého spektra aktérov. Šesť národných priorít, resp. hlavných oblastí implementácie Agendy 2030 sú vzájomne prepojené  so šiestimi sektorovými prioritami ODA SR Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023.

   

  [1] Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

  Hlavní aktéri SlovakAid - kontakty

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce.

   

  Kontakt

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce
  Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
  Hlboká cesta 2
  833 36 Bratislava 37
  Tel.: +421 2 5978 36 41
  Email: orpo@mzv.sk

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVEZ SR.

  Úlohou SAMRS je tiež poskytovať metodické usmernenie mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

   

  Kontakt

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  Pražská 7
  811 04 Bratislava
  Tel: +412 2 5978 2601
  Email: info@slovakaid.sk

  Ministerstvo financií SR

  Ministerstvo financií SR je dôležitým partnerom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní financovania rozvojovej spolupráce SR, ale pôsobí aj ako realizátor vlastných aktivít a projektov.

  V rámci rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií SR orientuje na dve prioritné témy, odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Odovzdávanie skúsenosti sa realizuje predovšetkým prostredníctvom komplexného programu Verejné financie pre rozvoj (od roku 2009).

  Konkrétnymi nástrojmi podpory podnikateľov pri prenikaní na svetové rozvojové trhy je program Rozvojmajstri a tzv. Mobilizačná jednotka (Mobilization Resource Facility) zriadená v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP), ktorej úlohou je prepájať potreby partnerských krajín so slovenskou expertízou pri príprave tendrov UNDP. Od roku 2015 MF SR podporuje aj  inovatívne riešenia  s cieľom zlepšiť verejné služby a zvýšiť financovanie rozvojových projektov z iných ako verejných zdrojov.

   

  Kontakt

  Ministerstvo financií SR
  Štefanovičova 5
  817 82 Bratislava
  Tel.:  +421 2  5958 3417
  Mob.: +421 903 103 928
  E-mail: info@mfsr.sk

  Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

  Slovenská Platforma rozvojových organizácií - Ambrela je strešnou organizáciou slovenských prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.

  Cieľom Ambrely je byť priamym účastníkom a aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky SR, Európskej únie a iných inštitúcií zameraných na  udržateľný rozvoj v menej rozvinutých krajinách a/alebo na Slovensku. Jej snahou je prispievať k formovaniu verejného povedomia  v Slovenskej republike k solidarite a vzájomnej pomoci a tak prispieť k riešeniu problému chudoby, neslobody a humanitárnych kríz vo svete.

   

  Kontakt

  Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
  Miletičova 7
  821 08 Bratislava
  E-mail: info@ambrela.org
  Telefón: +421 2 20 44 52 55

  EXIMBANKA

  EXIMBANKA SR je štátna exportno-úverová agentúra, ktorej poslaním je poskytovať štátnu podporu slovenským exportérom najmä v teritóriách s vyššou mierou rizika.

  Okrem štandardných produktov poisťovania a financovania exportu má EXIMBANKA SR vo svojom portfóliu aj produkt tzv. zvýhodnených vývozných úverov, určený pre  exportérov, ktorí vstupujú do projektov s verejnými kupujúcimi v krajinách oprávnených na prijímanie zvýhodnených úverov (väčšina rozvojových krajín).

  Takéto projekty musia mať pozitívny dopad na rozvoj lokálnej ekonomiky, pričom môžu byť realizované v rôznorodých sektoroch. Okrem samotnej obchodnej činnosti sa EXIMBANKA SR podieľa aj na tvorbe a revízií pravidiel pre štátnu podporu exportu v rámci pracovných skupín OECD a EÚ.

   

  Kontakt

  Eximbanka
  Útvar medzinárodných vzťahov
  Grösslingová 1
  813 50 Bratislava 1
  Slovenská republika
  Email: informacie@eximbanka.sk

  Ministerstvo vnútra SR

  Ministerstvo vnútra SR je koordinátorom a realizátorom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, v rámci čoho úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

  Zameriava sa najmä na činnosti spojené s humanitárnou pomocou prostredníctvom Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.

  Tento zabezpečuje poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, predovšetkým naliehavú pomoc pri prírodných a technologických katastrofách, akými sú záchranné práce, preprava záchranárov, humanitárneho materiálu a pod.

   

  Kontakt

  Ministerstvo vnútra SR
  Odbor civilnej ochrany a krízového plánovania
  Drieňová 22
  826 04 Bratislava
  Tel.: +421 (2) 4859 3259, +421 (2) 4341 1190

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR implementuje dvojstrannú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií, ktorých poskytovanie je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce SR.

  Prostredníctvom programu vládnych štipendií implementuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023. Zároveň sa v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Európskou sieťou pre globálne vzdelávanie GENE podieľa na podpore a rozvoji aktivít na posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku. 

   

  Kontakt

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
  Stromová 1
  813 30 Bratislava
  Tel.: 02/59374 659                          
  Email: sms@minedu.sk

  Rozvojový program OSN

  UNDP (United Nations Development Programme) pôsobí v 170 krajinách a teritóriách sveta a pomáha so znižovaním chudoby, nerovností a sociálneho vylúčenia. Od roku 2014 pôsobí regionálna kancelária UNDP v Istanbule. Slovenská republika spolupracuje s UNDP v oblasti rozvojovej spolupráce už od roku 1997. A to prostredníctvom technickej pomoci regionálnej kancelárie, ako aj vytváraním možností aktívnej účasti Slovenska na programoch a projektoch spolupráce v medzinárodnom prostredí.

   

  Kontakt

  UNDP Regional Center for Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS)
  Key Plaza, Abide-i HürriyetCad. Istiklal Sk (12th floor)
  Istanbul
  Tel.: +90 850 2882 206
  Tel.: +90 212 512 5853
  Email: registry.rsci@undp.org

   

  UNDP International Center for Private Sector in Development
  Key Plaza, Abide-i HürriyetCad. Istiklal Sk (5th floor)
  Istanbul
  Tel.: +90 850 2882 534
  Email: iicpsd@undp.org

  Výbor OECD pre rozvojovú pomoc

  Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC – Development Assistance Committee) predstavuje medzinárodné fórum poskytovateľov rozvojovej pomoci. Okrem 29 členov OECD zahŕňa v kapacite pozorovateľov aj medzinárodné organizácie (Svetová banka, Medzinárodný menový fond, UNDP, Africká rozvojová banka, Ázijská rozvojová banka, Inter-americká rozvojová banka) zapojené do rozvojových aktivít.

  Cieľom Výboru DAC je v úzkej spolupráci s OECD (riaditeľstvo pre rozvojovú spoluprácu) podporovať rozvojovú spoluprácu stanovovaním jej hlavných štandardov, poskytovaním poradenskej činnosti svojim členom formou vzájomného hodnotenia (peer review) rozvojovej politiky daného štátu a vedením štatistických prehľadov o rôznych aspektoch rozvojovej spolupráce.

  Slovenská republika je členom tohto výboru od roku 2013. Prvé riadne hodnotenie rozvojovej politiky SR sa uskutočnilo v roku 2018.

   

  Kontakt

  OECD
  2, rue André Pascal
  75775 Paris Cedex 16
  France
  Tel.: +33 1 45 24 82 00

  Európska komisia

  Európska komisia
  (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá - DG INTPA, predtým DG DEVCO)

  Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá je zodpovedné za formulovanie politiky EÚ v oblasti medzinárodných partnerstiev a rozvoja s cieľom znížiť chudobu, zabezpečiť udržateľný rozvoj a podporovať demokraciu, ľudské práva a právny štát na celom svete.

   

  Kontakt

  Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
  European Commission
  1049 Bruxelles/Brussel
  Belgium

  Iní

  Na rozvojovej spolupráci SR sa podieľajú aj iné subjekty vládnej exekutívy, napr. Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Migračný úrad MV SR, Úrad jadrového dozoru SR atď.

  Nateraz v obmedzenom rozsahu sú do rozvojových aktivít zapojené aj viaceré akademické inštitúcie, napr. STU Bratislava, TU Zvolen, a iné.