1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Slovensko v Európskej únii
  4. Európske záležitosti na ministerstve

Európske záležitosti na ministerstve

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR koordinuje vykonávanie politík EÚ na vnútroštátnej úrovni od roku 2010 (zákon 403/2010 Z. z.). Prispieva k spolupráci medzi vládou SR a Národnou radou SR a zabezpečuje nadrezortný dohľad nad záležitosťami, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ. Pri plnení týchto úloh rešpektuje právomoci ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Spôsob koordinácie tvorby európskych politík v SR kopíruje rozhodovací proces v Rade EÚ. Ten štartuje v nižších štruktúrach prípravných orgánov, ktorými sú hlavne expertné pracovné skupiny, pokračuje rozhodovaním na úrovni Výboru stálych predstaviteľov (veľvyslancov) pri EÚ a nakoniec ústi v Rade EÚ, v rámci ktorej prijímajú konečné rozhodnutia príslušní ministri zo všetkých členských štátov EÚ. V SR sú základnými článkami rozhodovacieho procesu rezortné koordinačné skupiny a Komisia pre záležitosti EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Rezortná koordinačná skupina, zriadená na väčšine ministerstiev, je základným expertným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Rezortná koordinačná skupina vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR, schvaľuje predbežné stanoviská k návrhom aktov EÚ a v neposlednom rade rokuje o návrhoch pozícií SR, ktoré slovenskí odborníci prezentujú na rokovaniach pracovných skupín v Bruseli.

Komisia pre záležitosti EÚ je stredným stupňom koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy v tomto formáte schvaľujú pozície a inštrukcie prezentované slovenskými zástupcami vo Výbore stálych predstaviteľov. V nevyhnutných prípadoch, pri zložitých témach, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zvoláva Strategickú komisiu pre záležitosti EÚ združujúcu štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev.

V prípade najvyššieho stupňa rozhodovacieho procesu vypracúva pre príslušného ministra návrh mandátu na zasadnutie Rady EÚ zodpovedné ministerstvo. Vychádza pri tom z existujúcich dokumentov a postojov SR predstavených v rámci rokovaní prípravných orgánov. Samozrejme, pri tvorbe mandátu je zohľadnený posledný vývoj v danej problematike.

 

Spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky v záležitostiach EÚ

V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj prepojenia politickej a expertnej úrovne, je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy do tvorby stanovísk SR od jeho začiatku zapojená aj Národná rada SR prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti. Národná rada SR má právomoc prijímať záväzné stanoviská pre zástupcov SR v príslušnom orgáne EÚ.

Právna úprava spolupráce Národnej rady SR a vlády SR týkajúcej sa návrhov právne záväzných aktov EÚ vychádza z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 2, odsek 2) a nasledovných zákonov a uznesení vlády: