Diplomatické povolenia na prelety a pristátia

Aktualizované 16.06.2022
Publikované 16.06.2022

Diplomatické povolenie

Diplomatický protokol  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými orgánmi SR je kompetentný udeľovať diplomatické povolenia pre lety cudzích štátnych lietadiel pre

  • lety humanitárnej povahy,
  • transport V.I.P.  a  oficiálnych delegácií,
  • preprava diplomatickej zásielky,
  • pátracie a záchranné lety,
  • operačné a cvičné lety,
  • letecké prehliadky,
  • pohotovostné misie nekomerčnej povahy za účelom opravy štátnych lietadiel na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ letu cudzieho štátneho lietadla je povinný dodržiavať pravidlá leteckej prevádzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv (ICAO) a národných predpisov Slovenskej republiky (Letecká informačná príručka Slovenskej republiky - Aeronautical Information Publication of the Slovak Republic - (AIP). Prelety a pristátia cudzích štátnych lietadiel cez/na území Slovenskej republiky (SR) podliehajú predchádzajúcemu povoleniu zo strany slovenských kompetentných orgánov. 

 

Štátne lety (civilný účel)

Oznámenie o uskutočnení letu spolu s letovým plánom bude predkladané Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Diplomatickému protokolu - minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným letom. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky na overflight@mzv.sk. Mimo pracovnej doby (od 15:30 hod. do 07:30 hod.) sa vybavujú len humanitárne a VIP prelety prostredníctvom diplomatickej služby, ktorá bude mať prístup do e-mailovej schránky overflight@mzv.sk

rtf
Žiadosť o diplomatické povolenie na prelet/pristátie
(doc; 48.64 KB)
Stiahnuť

 

Krajina, ktorá má pridelené číslo recipročného povolenia musí uviesť vo formulári žiadosti v poli ČÍSLO RECIPROČNÉHO POVOLENIA.

V rámci zjednodušenia procesu zasielania dodatočných žiadostí s prípadnými časovými zmenami pri preletoch/pristátiach, vydané diplomatické povolenie na prelet a pristátie štátneho lietadla môže byť platné -/+72 hodín od zaslania poslednej aktualizácie letového plánu. Táto požiadavka musí byť uvedená v predpísanom formulári žiadosti do kolónky „POZNÁMKA“. 

Diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dôsledné vyplňovanie predpísaného formulára, ktorý musí byť bezpodmienečne opatrený pečiatkou Veľvyslanectva a podpisom. Nedostatočne vyplnené žiadosti budú vrátené  späť na doplnenie. 

 

Štátne lety (vojenský účel)

Za leteckú prepravu ozbrojených síl je považovaný akýkoľvek prelet a pristátie vojenského a tiež civilného lietadla, najatého k tomuto účelu armádou iného štátu. Na lety štátnych a vojenských lietadiel ponad územie Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade s ročným diplomatickým povolením platí povinnosť zaslať oznámenie minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným letom Stredisku riadenia operácií Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky na adresy: nzcrvo@mil.sk a taktiež  na pohotovost_strrop@mil.sk. Diplomatickému protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti je potrebné zaslať takúto žiadosť len na vedomie na overflight@mzv.sk.  Číslo recipročného povolenia je potrebné uviesť vo formulári žiadosti v poli ČÍSLO RECIPROČNÉHO POVOLENIA. 

Signatárske krajiny „Technical Arrangement Concerning Diplomatic Clearances for Participants’ Military Transport Aircraft“, by mali pri žiadosti o prelet použiť formulár European Defense Agency (EDA) v súlade s inštrukciami nachádzajúcimi sa na webovej stránke https://dic.eda.europa.eu/project/slovakia/​. Tieto lety majú udelené špeciálne recipročné povolenia EDA.

rtf
Žiadosť DIC- European Union Diplomatic clearance
(docx; 50.68 KB)
Stiahnuť

 

Lietadlo s nebezpečným nákladom na palube

alebo/a

Pristátie na vojenskom letisku na území Slovenskej republiky (letiská v Malackách, Sliači a Prešove)

- neplatí pre signatárske krajiny „Technical Arrangement Concerning Diplomatic Clearances for Participants’ Military Transport Aircraft (TA EDA). Táto výnimka sa neuplatňuje v prípade, ak sa v aktuálnom lete vyskytuje nebezpečný náklad.

Na tieto prelety a pristátie sa nevzťahuje ročné recipročné povolenie. Prelet/pristátie lietadla ponad územie Slovenskej republiky s nebezpečným nákladom na palube (zahŕňajúci výbušný materiál, zbrane, strelivo a ozbrojené osoby) je nevyhnutné zaslať Diplomatickému protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na e-mailovú adresu overflight@mzv.sk minimálne 10 dní pred plánovaným letom z dôvodu vyžiadania stanovísk od kompetentných inštitúcií Slovenskej republiky. V tejto súvislosti žiadame  o dodržiavanie stanovenej lehoty. V opačnom prípade Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí nezaručuje schválenie vašej žiadosti v požadovanom termíne. V prípade, že sa na palube nebezpečný materiál nevyskytuje ale lietadlo bude pristávať na vojenskom letisku, lehota podania žiadosti sú 3 pracovné dni. 

 

 

Komerčné a iné druhy letov 

Lety civilných lietadiel povoľuje:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sekcia civilného letectva, odbor civilného letectva

Námestie slobody  6

P.O. Box 100

810 05 Bratislava I

Tel:+421/2/59494617

Fax:+421/2/5949 4730

Postupy pre udelenie povolenia sú publikované v Letovej informačnej príručke SR (AIP SR). Povolenie si zabezpečuje priamo prevádzkovateľ mimo zastupiteľských úradov.